Przejdź do treści

Zarząd i statut stowarzyszenia na rzecz wsparcia rodziny „Strefa Rodziny”

Zarząd

Prezes Stowarzyszenia: Ewa Umińska-Krygier
Wiceprezes Stowarzyszenia: Agnieszka Ratajczak
Skarbnik: Monika Listwoń

 

Statut – tekst jednolity z dnia 26 marca 2023 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny „Strefa Rodziny”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań.

§ 5

Stowarzyszenia prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dla właściwego realizowania celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku wskazującym jego nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego chronionego przez prawo oraz odpowiednika jego nazwy w innych obcych językach.

§ 7

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz może prowadzić szkoły i placówki oświatowe oraz spółdzielnie socjalne.

§ 9

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 10

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, jak i zlecać ich prowadzenie osobom trzecim; może także korzystać z pracy wolontariuszy.

§ 11

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Prezydent Miasta Poznania.

 

 

Rozdział II

Misja, cele, formy i zasady działania

Misja Stowarzyszenia:

Wsparcie każdego człowieka, rodziny w budowaniu relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości, w poszanowaniu jego godności, duchowości i autentyczności w dbałości o jego bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.

§ 12

Stowarzyszenie zostało powołane, aby prowadzić i wspierać działalność związaną z udzielaniem pomocy rodzinie i jej poszczególnym członkom oraz z rozwojem osobistym człowieka. Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wsparcie w budowaniu rodziny opartej na poszanowaniu godności, duchowości i autentyczności jej członków i dbałości o ich bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne.
 • Wsparcie w budowaniu rodziny opartej na szacunku, akceptacji i miłości.
 • Udzielanie pomocy rodzinom zagrożonym rozpadem lub będącym w kryzysie, w szczególności poprzez prowadzenie psychoterapii i mediacji.
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, systemów pieczy zastępczej, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 • Niesienie wsparcia osobom będącym w różnego rodzaju kryzysach: duchowych, emocjonalnych, psychicznych, fizycznych, społecznych.
 • Działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka psychicznego, duchowego, fizycznego i społecznego.
 • Profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego, duchowego, fizycznego człowieka, realizowana w sposób zgodny z poszanowaniem godności, duchowości i autentyczności człowieka.
 • Udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.
 • Podnoszenie kwalifikacji osób udzielających pomocy psychologicznej, zdrowotnej i duchowej.
 • Promocja i organizacja wolontariatu.
 • Rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją ze szczególnych uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych patologiami, młodzieży oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią sobie z problemami dnia codziennego.
 • Propagowanie w społeczeństwie i w poszczególnych grupach zawodowych idei mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktu.
 • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Działalność edukacyjną na rzecz szkół, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych.

 

§ 13

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie Ośrodków Mediacyjnych, Ośrodków Psychoterapii, Ośrodków Wsparcia Rodziny oraz Ośrodków Rozwoju Osobowego w aspekcie duchowym, psychologicznym, prawnym i zdrowotnym;
 • prowadzenie Biur Porad Prawnych i Obywatelskich;
 • konsultacje i poradnictwo (psychologiczne, pedagogiczne, duchowe i inne);
 • prowadzenie zajęć z zakresu psychoedukacji;
 • prowadzenie psychoterapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej);
 • organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • prowadzenie warsztatów z zakresu dialogu i diagnozy osobowości;
 • organizowanie szkoleń, konferencji oraz działalności edukacyjnej i formacyjnej dla osób udzielających wsparcia;
 • pomocy psychologicznej, zdrowotnej lub duchowej;
 • organizowanie pracy wolontariuszy oraz ich szkolenie;
 • wspieranie działań samopomocowych;
 • działania na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień;
 • podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rozpowszechnieniu mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktu;
 • inicjowanie i prowadzenie działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych marginalizacją oraz innych;
 • wspieranie organizacji, instytucji, placówek i osób realizujących podobne cele oraz współpraca z nimi;
 • prowadzenie przedszkoli, szkół, innych placówek oświatowych oraz żłobków;
 • prowadzenie spółdzielni socjalnych;
 • inne formy działalności zgodne z celami Stowarzyszenia i rozpoznanymi potrzebami;
 • współpracę ze szkołami, pedagogami szkolnymi, psychologami, nauczycielami w zakresie wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Stowarzyszenie może podejmować współpracę z innymi podmiotami.

§ 14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa
w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności
w następujących dziedzinach:

 • poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne,
  kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność wydawnicza,
 • działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Stowarzyszenie w formie wyodrębnionego organizacyjnie zakładu na podstawie regulaminu ustalonego przez Zarząd.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 16

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa umyślne i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi
po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 19

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia.
Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.
§ 20

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, przy czym jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 21

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub pozbawienie praw publicznych,
uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
Komisja Rewizyjna.

§ 23

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (kworum).
W przypadku braku kworum do wyboru władz Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, w 15 minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 25

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 

Walne Zebranie Członków

§ 26

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być:
zwyczajne, albo
nadzwyczajne.

§ 27

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (kworum). Postanowienia statutu o braku kworum mają odpowiednie zastosowanie.
W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, przeważający jest głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania do zwołania Walnego Zebrania, na którym mają być podejmowane uchwały o przyjęciu lub zmianie statutu, a także o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 29

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako zebranie sprawozdawcze,
i co cztery lata, jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Zwołując Zwyczajne Walne Zebranie, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia
o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na co najmniej 14 dni przed terminem jego odbycia się.
Zawiadomienia członków Stowarzyszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub osobiście – za pisemnym potwierdzeniem; zawiadomienie może być także dokonane za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), za uprzednią pisemną zgodą, wskazującą adres, na który powinno być ono wysłane.

§ 30

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania, i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Postanowienia statutu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania i zawiadomienia członków Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalenie statutu i jego zmian,
zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze.
Zarząd

§ 32

Zarząd składa się z 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa
4 lata.
Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i Skarbnika.
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu, Zarząd może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, a w razie potrzeby częściej.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, a w wyjątkowych sytuacjach przez Wiceprezesa.
Zarząd działa na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów.
Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia swojej funkcji w Zarządzie.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani do pełnienia innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 33

Do zakresu działania Zarządu należy:

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, w tym zaciąganie zobowiązań,
realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji
w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
zwoływanie Walnego Zebrania,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 34

Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, w tym filii, oraz prowadzi działalność informacyjną
i logistyczną.
Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor na postawie zatwierdzonego przez Zarząd regulaminu.
Dyrektor Biura dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi Stowarzyszenia, przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni, Dyrektor Biura jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie
z działalności biura.

 

Komisja Rewizyjna

§ 35

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
żądanie od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 37

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 38

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 39

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.).

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, a także prawa majątkowe, do których Stowarzyszeniu przysługuje tytuł prawny.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny krajowe i zagraniczne, zapisy i spadki,
środki z funduszy publicznych, w tym subwencje, dotacje i granty,
zlecenia od instytucji państwowych, samorządowych i kościelnych
dochody ze zorganizowanych na jego rzecz zbiórek, imprez publicznych oraz aukcji,
dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
prawa majątkowe przekazane Stowarzyszeniu odpłatnie bądź nieodpłatnie
odsetki bankowe oraz przychody z lokat kapitałowych, papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych,
dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującym prawem.

§ 41

Składki członkowskie na dany rok powinny być wpłacane do końca I kwartału roku kalendarzowego. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie.

§ 42

Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą,
z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 43

Zabrania się:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych;
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji

§ 44

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Do reprezentowania Stowarzyszenia, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w kwestiach majątkowych i niemajątkowych, upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.
Umowy z Prezesem Zarządu są podpisywane przez innego z Członków Zarządu. Umowy z pozostałymi Członkami Zarządu są podpisywane przez Prezesa Zarządu.
Zarząd może ustanowić pełnomocników działających w granicach umocowania.
Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi Biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia czynności zwykłego zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 45

Uchwalenie przez Walne Zebranie statutu lub jego zmiany wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§ 46

Stowarzyszenie zostanie rozwiązane, gdy:
jego cele zostaną zrealizowane,
jego źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane.
Podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

§ 47

Statut wchodzi w życie 26 marca 2023 roku.