Przejdź do treści

Polityka prywatności

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY ul. Palacza 70/2, Poznań, NIP: 7822579248, lub STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier NIP: 7441350069.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: kontakt@strefarodziny.org.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Newsletter ngo.pl” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy minimalny zakres danych: e-mail niezbędny do realizacji usługi „Newsletter”. W przypadku niepodania danych osobowych, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rodziny STREFA RODZINY nie będzie w stanie świadczyć wskazanej usługi.

Jakie są Pani/Pana uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na korzystanie z usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody następuje za pośrednictwem strony internetowej ngo.pl.

Pozostałe informacje

Pani/Pana dane nie są nikomu udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY, oraz w STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 70/2 oraz STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier

 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt@strefarodziny.org

 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze spełnieniem co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji świadczeń, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY lub STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na rzecz wsparcia rodziny STREFA RODZINY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY oraz STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 70/2.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o przeprowadzenie mediacji.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być sądu oraz inne organy upoważnione przez przepisy prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 6. Pani/Pana dane nie są profilowane.

 7. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.