"Strefa Rodziny" | Polityka prywatności
22468
page-template-default,page,page-id-22468,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Polityka prywatności

 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY ul. Palacza 70/2, Poznań, NIP: 7822579248, lub STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier NIP: 7441350069

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę się kontaktować na adres e-mail: kontakt@strefarodziny.org.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi „Newsletter ngo.pl” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

Zbieramy minimalny zakres danych: e-mail niezbędny do realizacji usługi „Newsletter”. W przypadku niepodania danych osobowych, Stowarzyszenie na rzecz wsparcia rodziny STREFA RODZINY nie będzie w stanie świadczyć wskazanej usługi.

 

Jakie są Pani/Pana uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 15, 16, 17, 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (zgodnie z art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych,

 

Przez jaki okres dane będą przechowywane?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na korzystanie z usługi „Newsletter”. Wycofanie zgody następuje za pośrednictwem strony internetowej ngo.pl.

 

Pozostałe informacje

Pani/Pana dane nie są nikomu udostępniane. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY, oraz w STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 70/2 oraz STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier

 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: kontakt@strefarodziny.org

 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku ze spełnieniem co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji archiwalnej, która określa okresy przechowywania dokumentacji, bądź do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie takiej zgody.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji świadczeń, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczeń przez Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY lub STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu na rzecz wsparcia rodziny STREFA RODZINY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1), zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Rodziny STREFA RODZINY oraz STREFA RODZINY Ewa Umińska-Krygier z siedzibą w Poznaniu przy ul. Palacza 70/2.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy o przeprowadzenie mediacji.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być sądu oraz inne organy upoważnione przez przepisy prawa.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 6. Pani/Pana dane nie są profilowane.

 7. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczna Strefy Rodziny udziela wsparcia za pomocą środków komunikacji na odległość. Umawianie wizyt pod numerem telefonu 666 680 153.

KURSY DLA NARZECZONYCH oraz AKADEMIA DLA RODZICÓW odbywają się online w formie webinarów.
Zapisy pod adresem: kontakt@strefarodziny.org